PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:WORKSHOPYWorkshop 30.4.2010


Dne 30. dubna 2010 se na půdě Katedry analytické chemie PřF UP Olomouc uskutečnil další projektový workshop. Akce se uskutečnila u příležitosti slavnostního otevření učebny disponující nejmodernější projekční multimediální technikou. Vybavení učebny sponzorovala farmaceutická společnost Teva Czech Industries Opava a řada čelních představitelů i zaměstnanců této firmy se také workshopu zúčastnila.

TEVA

V rámci workshopu vystoupili hlavní řešitel projektu PRAK Doc. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. a dále odborná řešitelka mobility studentů Mgr. Dagmar Petržalová. Zatímco Doc. Hlaváč se soustředil na prezentaci obecných informací týkajících se projektu PRAK, Mgr. Petržalová se zaměřila na shrnutí dosavadních, úspěšně proběhlých stáží studentů. Inzerován byl rovněž blížící se seminární a přednáškový blok zaměřený na syntézu na pevné fázi, informační zdroje v chemických vědách a patentové právo v chemickém výzkumu.

PRAK

Při diskuzi probíhající v rámci workshopu byla řešena zejména organizace dalších studentských stáží a možnosti rozvíjení spolupráce mezi PřF UP Olomouc a Teva Czech Industries. Workshopu se kromě zástupců Teva Czech Industries, děkana PřF UP Prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D. a projektového týmu PRAK zúčastnili také zaměstnanci a studenti KOCH a KACH PřF UP Olomouc. Akce byla zakončen exkurzí po laboratořích KACH PřF UP Olomouc.

Fotogalerie
Workshop 24.4.2010


Dne 24. března 2010 od 11:00 - 13:30 se v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil v rámci projektu PRAK workshop realizačního týmu projektu se zástupci soukromých i státních firem a institucí působících v oblasti chemických věd. Workshopu se zúčastnili zástupci následujících firem:

BOCHEMIE a.s.
FARMAK a.s.
        GENERI BIOTECH s.r.o.
Contipro Group s.r.o.
Synthesia a.s.
Synthon s.r.o.
Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
Fakultní nemocnice Olomouc

Během workshopu byly diskutovány poznatky z oblasti spolupráce akademické a podnikatelské sféry a zejména zkušeností se zapojováním mladých lidí z řad absolventů do výzkumu v průmyslové oblasti. Diskutovány byly také požadavky firem na náplň budoucích seminářů a přednášek v rámci konaného projektu. Součástí workshopu byla exkurze po pracovištích Katedry organické chemie a Katedry analytické chemie.

Fotogalerie
23.11.2010 - Experimentální spolupráce v oblasti hmotnostní spektrometrie


V rámci workshopu byly účastníky diskutovány otázky experimentální spolupráce v oblasti hmotnostní spektrometrie. Z lektorů se ho účastnili doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. a RNDr. Miroslav Ryska, CSc. Diskutující jednak rozebírali odlišnosti výzkumné práce v oblasti hmotnostní spektrometrie od jejího využití v rutinním laboratorním provozu, jednak hledali možnosti vzájemné spolupráce. Hodnotili možnosti hmotnostní spektrometrie pro inovační potenciál firem, ale i otázky nákladů spojených s provozováním této analytické techniky a podmínky úspěšné spolupráce, především zvyšování odborné kvalifikace výzkumných pracovníků i pracovníků průmyslových a kontrolních laboratoří.

Workshopu se účastnilo celkem 26 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Státní veterinární ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci).Ohlasy na akci

13.4.2011 - Možnosti spolupráce v oblasti vývoje nových léčiv


V rámci workshopu vystoupili vybraní zástupci spoluřešitelských pracovišť projektu Biomedreg, kteří diskutovali na téma organizace výzkumu v oblasti syntézy a vývoje nových léčiv pod záštitou Ústavu Molekulární a Translační Medicíny v Olomouci. V rámci workshopu aktivně vystoupili:

 • Doc. Dr. Jan Hlaváč, Ph.D. (KOCH PřF UP Olomouc)
 • Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. (VŠCHT Praha)
 • Prof. Viktor Krchňák (University of Notre Dame USA, KOCH PřF UP Olomouc)
 • RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. (KOCH PřF UP Olomouc)
 • MUDr. Petr Džubák, Ph.D. (LEM FNOl Olomouc)
 • Ing. Martin Havlík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Bříza, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Robert Kaplánek, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kamil Záruba, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Diskutovány byly mimo jiné následující oblasti spolupráce:
 • Společné projekty VŠCHT a KOCH, resp. ÚMTM týkající se výzkumu a vývoje potenciálních léčiv
 • Možnosti mobility pracovníků mezi VŠCHT-ÚMTM (KOCH)
 • Možnosti testování sloučenin připravených na VŠCHT Praha v LEM (ÚMTM)
 • Rozsah a kapacita biologického testování v LEM (resp. ÚMTM)
 • Mechanismy organizace společného výzkumu a vývoje v oblasti syntézy a modifikaci nových léčiv na půdě ÚMTM

Workshopu se zúčastnilo celkem 23 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Farmak a.s., Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Ohlasy na akci


24.11.2011 – Analytická separace optických izomerů a polárních látek


Dne 24.11.2011 se na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci uskutečnil workshop na téma:

Problémy v HPLC a jejich řešení

Workshop proběhl ve výzkumných laboratořích Katedry analytické chemie PřF UP pod vedením Prof. RNDr. Karla Lemra, Ph.D. Pro účastníky byly připraveny praktické ukázky nejčastějších problému vyskytujících se při analýze látek pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie, resp. při spojení této techniky s hmotnostní spektrometrií. Diskutovány byly také možnosti přenosu poznatků katedry analytické chemie v aplikační sféře.

Workshopu se zúčastnilo celkem 25 osob, mezi nimiž byli studenti a zaměstnanci UP i dalších tuzemských univerzit a také pracovníci ze soukromé i státní aplikační sféry (např. FN Olomouc, VUOS a.s.).

Workshopu se zúčastnilo celkem 23 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Farmak a.s., Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci).

Ohlasy na akci

Fotogalerie


15.02.2012 – Okno do praxe: část Chemie, Biologie a Ekologie


Dne 15. února 2012 se v rámci akce Okno do praxe část Chemie, Biologie a Ekologie uskutečnil v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci workshop projektu PRAK se zástupci soukromých i státních firem a institucí působících v oblasti výše uvedených věd. Workshopu se zúčastnili zástupci následujících firem:

Předmětem workshopu byla diskuse nad poznatky z oblasti spolupráce akademické a podnikatelské sféry a zejména zkušeností se zapojováním mladých lidí z řad absolventů, ale i stávajících studentů do výzkumu v průmyslové oblasti. Předmětem diskuze byly také názory firem na náplň seminářů a přednášek v rámci tohoto projektu. Workshopu předcházela panelová diskuze se zástupci zaměstnavatelů a studenty bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu na téma Uplatnění studentů a absolventů v praxi.

Ohlasy na akci

Fotogalerie

Prezenční listina


18. 4. 2012 - Workshop on Academy and Industry Cooperation 2012


Dne 18. 4. 2012 se po skončení konference uskutečnil v prostorách Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci workshop, na kterém byla hlouběji diskutována témata:
- Komercionalizace výzkumu
- Spolupráce firem a akademického prostředí
- Nabídka odborné spolupráce a služeb

Workshopu se zúčastnilo 26 osob, mezi nimiž byli studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci a VŠCHT Praha a také pracovníci ze státní (RCPTM, VTP, CRH UP Olomouc) i soukromé sféry (SYNTHESIA, a. s., FARMAK, a. s.).

Účastníci (statistika)

Ohlasy na akci

Fotogalerie

Dotazník

Prezenční listina


5. 6. 2012 - Spolupráce chemických a biologických pracovišť ve vývoji léčiv


Dne 5. 6. 2012 se v areálu ÚMTM Lékařské fakulty UP v Olomouci uskutečnil workshop na téma:

Spolupráce chemických a biologických pracovišť ve vývoji léčiv

V rámci workshopu, který proběhl v seminární místnosti nové budově Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP v Olomouci, představil RNDr. Vladimír Velebný, CSc., ředitel společnosti CONTIPRO, a. s., zaměření společnosti zabývající se zejména aplikovaným výzkumem v oblasti biotechnologických procesů a biomedicínských aplikací derivátů odvozených od kyseliny hyaluronové. Téma Design generických struktur ve výzkumu léčiv přednesl RNDr. Viktor Krchňák, CSc. z University of Notre Dame, Indiana, USA a Agustina La Venia, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty.

Workshopu se zúčastnilo celkem 22 osob, mezi nimiž byli studenti a zaměstnanci PřF a LF Univerzity Palackého v Olomouci a také pracovníci ze soukromé sféry (FARMAK, a. s.).

Účastníci (statistika)

Prezenční listina

Fotogalerie

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ