PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ STÁŽÍ

Zpráva o realizaci odborných stáží za rok 2011

V průběhu roku 2011 byly odborné stáže v rámci projektu PRAK uskutečněny u pěti společností zaměřených na chemii a farmacii:

Teva Czech Industries s.r.o.......................celkem 17 stáží

Synthon s.r.o..............................................celkem 4 stáže

CPN spol. s r.o............................................celkem 2 stáže

Synthesia, a.s.............................................celkem 3 stáže

Zájem studentů magisterských a doktorských studijních oborů chemie o umístění na odborných stážích v určitých obdobích (zejména v období letních prázdnin) stejně jako v předcházejícím roce převyšuje kapacity spolupracujících společností. Z celkového pohledu se však dá úspěšnost umísťování studentů na stáže hodnotit jako velmi dobrá a rádi konstatujeme, že společnosti nám i vzhledem ke zvýšené poptávce studentů i vysokých škol na realizaci stáží a praxí stále vycházejí vstříc. Studenti chemických oborů na PřF UP už cíleně vyhledávají náš projekt za cílem realizace odborných stáží.

Systém odborných stáží v rámci projektu byl nastaven již v předcházejícím období a protože se osvědčil, stále v něm pokračujeme. Po uskutečnění každé stáže je průběh pobytu hodnocen školitelem i samotným stážistou, a to v bodové škále 1-5, přičemž 1 je nejslabší hodnocení a 5 nejlepší.

Výsledné hodnocení stáží školiteli:

Statistika hodnocení stáží školiteli udává celkový průměr 4,4 bodů. Hodnotí se ve třech základních oblastech:

  1. hodnocení stážisty (připravenost, přístup, zájem, diskuse o problematice a úroveň komunikace, respektování školitele, pravidel) bylo hodnoceno průměrem 4,6 bodů
  2. hodnocení organizačního zajištění pracovníky projektu bylo hodnoceno průměrem 4,2 bodů
  3. hodnocení odborné úrovně stážisty bylo hodnoceno průměrem 4,3 bodů

Konkrétně byl školiteli nejlépe hodnocen stážistův přístup a zájem a respektování školitele a jeho pravidel, dále pak studentova diskuse o problematice a komunikace stážisty, nejhůře pak bylo hodnoceno poskytnutí informací o stážistovi.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf
graf
graf


Hodnocení stáží stážisty:

Hodnocení stážistou bylo v průměru ohodnoceno 4,27 body. Stážisté hodnotili oblasti:

  1. naplnění plánovaných odborných činností po dobu stáže průměrem 3,5 body
  2. hodnocení školitele poskytovatele stáže průměrem 4,8 bodů
  3. organizační zajištění stáže poskytovatelem stáže průměrem 4,2 bodů
  4. organizační zajištění pracovníky projektu průměrem 4,6 bodů

Nejlépe je studenty hodnoceno školitelovo zodpovídání studentových dotazů, dále pak školitelův přístup a zájem, nejnižší hodnocení obdrželo seznámení se s ekonomickým rozborem výzkumných aktivit.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf04
graf
graf
graf


Závěr

Odborné stáže jsou stále výrazně kladně hodnoceny ze strany studentů, zaměstnavatelů i domovské katedry studenta, jsou tedy všestranně přínosné. Bodové hodnocení školitelem 4,4 a stážistou 4,27 je velmi dobré a dokladuje tak správně vytýčený cíl projektu. Výsledky hodnocení jen o něco málo poklesly v porovnání s r. 2010. Celkově v r. 2011 stáže uskutečnilo 26 studentů, za celkovou dobu realizace stáží (24 měsíců) je cílová skupina stážistů stanovená projektem PRAK splněna na cca 250%.

V r. 2011 jsme podrobně představovali uchazeče o realizaci stáže jejich možným školitelům formou jejich životopisu zaměřeného na odborné dovednosti, práci s přístroji, laboratorní dovednosti apod., dále jsme pak s žádostí o stáž zasílali popis studijního oboru studentů a informace o projektu. Bohužel vinou interní komunikace ve firmách se většinou nepodařilo všechny tyto podklady předat tzv. konečnému uživateli, který měl stážistu na starosti a který pak vydával hodnocení školitele ve firmě. Tuto skutečnost jsme i po několikerém upozornění nedokázali ovlivnit, což se odrazilo v hodnocení organizace stáží ze strany školitele.Statistické vyhodnocení stáží

V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 se stáží v rámci projektu PRAK zúčastnilo celkem 26 studentů. Statistické vyhodnocení stáží je uvedeno v následujících grafech:

Počet stážistů v jednotlivých společnostech dle oboru

graf01.png

Počet stážistů dle jednotlivých stupňů studia

graf02.png

Počet stážistů Muži / Ženy

graf03.png

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ