PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ STÁŽÍ

Zpráva o realizaci odborných stáží za rok 2012

V průběhu roku 2012 byly odborné stáže v rámci projektu PRAK uskutečněny u dvou společností zaměřených na chemii a farmacii:

Teva Czech Industries s.r.o.......................celkem 4 stáže

P&R Lab......................................................celkem 1 stáž

V roce 2012 se nám podařilo umístit všechny zájemce o stáž ve spolupracujících firmách. Úspěšnost umísťování studentů na stáže je tedy velmi dobrá. Menší počet stážistů byl způsoben širší nabídkou stáží v rámci nových realizovaných projektů na PřF UP.

V nastaveném systému odborných stáží jsme pokračovali i v r. 2012. Po uskutečnění každé stáže je průběh pobytu hodnocen školitelem i samotným stážistou, a to v bodové škále 1-5, přičemž 1 je nejslabší hodnocení a 5 nejlepší.


Výsledné hodnocení stáží školiteli:

Statistika hodnocení stáží školiteli udává celkový průměr 4,1 bodů. Hodnotí se ve třech základních oblastech:

  1. hodnocení stážisty (připravenost, přístup, zájem, diskuse o problematice a úroveň komunikace, respektování školitele, pravidel) bylo hodnoceno průměrem 4,3 bodů
  2. hodnocení organizačního zajištění pracovníky projektu bylo hodnoceno průměrem 3,8 bodů
  3. hodnocení odborné úrovně stážisty bylo hodnoceno průměrem 4,2 bodů

Konkrétně byl školiteli nejlépe hodnocen stážistův přístup a zájem a respektování školitele a jeho pravidel, dále pak připravenost stážisty a předpoklady pro práci VaV. Nejhůře pak bylo hodnoceno poskytnutí informací o stážistovi.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf
graf
graf


Hodnocení stáží stážisty:

Hodnocení stážistou bylo v průměru ohodnoceno 4,5 body. Stážisté hodnotili oblasti:

  1. naplnění plánovaných odborných činností po dobu stáže průměrem 3,6 body
  2. hodnocení školitele poskytovatele stáže průměrem 5,0 bodů
  3. organizační zajištění stáže poskytovatelem stáže průměrem 4,7 bodů
  4. organizační zajištění pracovníky projektu průměrem 4,7 bodů

Nejlépe jsou stážisty hodnoceni školitelé u poskytovatelů stáže, a to celkově i v jednotlivých bodech. Nejnižší hodnocení obdrželo seznámení se s ekonomickým rozborem výzkumných aktivit.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf
graf
graf
graf


Závěr

Odborné stáže byly v r. 2012 kladněji hodnoceny ze strany stážistů než školitelů zaměstnavatelů. Studenti tyto stáže cíleně vyhledávají. Bodové hodnocení školitelem 4,1 a stážistou 4,5 je velmi dobré a je v souladu s cílem projektu.

Hodnocení školitelem je nejnižší za celou dobu projektu, a to stejně jako v minulých letech v bodě „Hodnocení organizačního zajištění stáže projektem PRAK“. V r. 2012 jsme podrobně představovali uchazeče o realizaci stáže zaměstnavatelům formou jejich životopisu zaměřeného na odborné dovednosti, práci s přístroji, laboratorní dovednosti apod., dále jsme pak s žádostí o stáž zasílali popis studijního oboru studentů a informace o projektu. Špatné hodnocení organizačního zajištění je způsobeno, jak nám potvrdili po ústní konzultaci ve firmách, přetížeností jejich zaměstnanců, kteří si nepředají všechny informace až k samotnému školiteli (který vyplňuje hodnocení); příp. se informace o stáži školitel dozví tak dopředu, že v době, kdy vyplňují hodnocení po stáži, si už předané informace nevybaví.

Hodnocení stážistou se oproti předcházejícímu roku zvýšilo o 0,2 bodu, což je dobrý výsledek.

Pro srovnání uvádíme hodnocení po celou dobu realizace projektu PRAK:

Celkověhodnocení školitelem 4,3hodnocení stážistou 4,5
2010 hodnocení školitelem 4,5 hodnocení stážistou 4,6
2011 hodnocení školitelem 4,4 hodnocení stážistou 4,3
2012 hodnocení školitelem 4,1 hodnocení stážistou 4,5


Celkově se v r. 2012 uskutečnilo 5 stáží, za celkovou dobu realizace projektu to bylo 56 stáží studentů, čímž byla cílová skupina stážistů stanovená projektem PRAK splněna na cca 280%.
2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ