PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ STÁŽÍ

Zpráva o realizaci odborných stáží za rok 2010

V průběhu roku 2010 byly odborné stáže v rámci projektu PRAK uskutečněny u pěti společností zaměřených na chemii a farmacii:

Teva Czech Industries s.r.o.......................celkem 16 stáží

Synthon s.r.o..............................................celkem 4 stáže

CPN spol. s r.o............................................celkem 2 stáže

Synthesia, a.s.............................................celkem 2 stáže

Farmak, a.s.................................................celkem 1 stáž

Zájem studentů magisterských a doktorských studijních oborů chemie o umístění na odborných stážích v určitých obdobích převyšuje kapacity spolupracujících společností. Z celkového pohledu se však dá úspěšnost umísťování studentů na stáže hodnotit jako velmi dobrá a rádi konstatujeme, že společnosti nám vycházejí vstříc.

Po uskutečnění každé stáže je průběh pobytu hodnocen školitelem i samotným stážistou formou zpracovaní dotazníků s níže uvedenými otázkami, které byly hodnoceny v bodové škále 1-5, přičemž 1 je nejhorší hodnocení a 5 nejlepší.

Výsledné hodnocení stáží školiteli:

Statistika hodnocení stáží školiteli udává celkový průměr 4,5 bodů. Hodnotí se ve třech základních oblastech:

  1. hodnocení stážisty (připravenost, přístup, zájem, diskuse o problematice a úroveň komunikace, respektování školitele, pravidel) průměrem 4,6 bodů
  2. hodnocení organizačního zajištění pracovníky projektu průměrem 4,4 bodů
  3. hodnocení odborné úrovně stážisty průměrem 4,6 bodů

Nejlépe je hodnocen přístup stážistů a komunikace stážisty; nejméně bodů dostaly od školitelů oblasti zapojení studentů do diskusí a organizační zajištění stáží pracovníky projektu.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf
graf
graf


Hodnocení stáží stážisty:

Hodnocení stážistou bylo v průměru ohodnoceno 4,6 body. Stážisté hodnotí oblasti:

  1. naplnění plánovaných odborných činností po dobu stáže průměrem 4 body
  2. hodnocení školitele poskytovatele stáže průměrem 4,9 bodů
  3. organizační zajištění stáže poskytovatelem stáže průměrem 4,8 bodů
  4. organizační zajištění pracovníky projektu průměrem 4,9 bodů

Nejlépe je studenty hodnocen školitelův přístup a komunikace školitele, poskytovatele stáže i pracovníků projektu s ním. Nejhůře je studenty hodnocena oblast ekonomického rozboru výzkumných aktivit.


Přehledová tabulka

Grafy:

graf04
graf
graf
graf


Závěr

Odborné stáže jsou hodnoceny jako velice potřebné a úspěšné všemi účastníky i spolupracovníky projektu. Bodové hodnocení školitelem 4,5 a stážistou 4,6 je velmi dobré a dokladuje tak správně vytýčený cíl projektu. Za 12 měsíců organizace odborných stáží je celková cílová skupina stážistů stanovená projektem PRAK splněna na 130%. Pracovníci projektu v součinnosti s pracovníky ve firmě se do budoucna při organizaci stáží zaměří na podrobnější představení uchazečů o realizaci stáže jejich možným školitelům. Dále se budeme snažit o bližší spolupráci přímo se školiteli v oblasti přípravy plánovaných odborných činností.Statistické vyhodnocení stáží

V období od 1.1.2010 do 31.12.2010 se stáží v rámci projektu PRAK zúčastnilo celkem 25 studentů. Statistické vyhodnocení stáží je uvedeno v následujících grafech:

Počet stážistů v jednotlivých společnostech dle oboru

graf01.png

Počet stážistů dle jednotlivých stupňů studia

graf02.png

Počet stážistů Muži / Ženy

graf03.png

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ