PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE13. 4. 2011 – Současný stav farmaceutické chemie u nás a ve světě


Průběh akce:

Dne 13.4.2011 byl na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pořádán odborný seminář na téma:

Současný stav farmaceutické chemie.

V první části semináře vystoupil prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. (VŠCHT Praha), který se ve svém příspěvku nesoucím název „Is fixed drug combination (FDC) future of medicine or just business trick?“ zaměřil na v současné době velmi aktuální téma týkající se problematiky kombinovaných přípravků v humánní medicíně. V úvodu semináře shrnul prof. Král akutní problémy týkající se obecně výzkumu a vývoji v oblasti farmaceutické chemie. Podstatná část sdělení pak byla věnována aspektům současné farmacie, která se v důsledku absence nových typů potenciálních léčiv zaměřuje na efektivní kombinace již známých preparátů. V průběhu sdělení byly diskutovány problémy spojené s oblastí kombinovaných léčiv jako např. kompatibilita, stabilita, formulace látek apod.

V druhé části semináře vystoupil Prof. Ing. Pavel Hradil, CsC. (PřF UP Olomouc), který vedl seminář s názvem „Zamyšlení nad současností a budoucností farmaceuticko-chemického průmyslu“. V rámci svého sdělení prof. Hradil stručně shrnul historii a současnost farmaceutického průmyslu v ČR i ve světě a na vybraných příkladech demonstroval vývoj v dané oblasti. Následně se zaměřil na podrobný rozbor aktuálních a palčivých problémů vedoucích ke stagnaci farmaceutického průmyslu v Evropě. V závěru semináře přednesl prof. Hradil své vize nejbližší budoucnosti farmaceutické chemie, přičemž diskutována byla potenciální řešení některých negativních jevů.

Seminář navštívilo celkem 23 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Farmak a.s., Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Palackého v Olomouci.

Fotogalerie

Ohlasy na akci

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ