PRAK - Vzdělávání výzkumných pracovníku v průmyslové a akademické sféře

Přihlášení:USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE23. 11. 2010 - Hmotnostní spektrometr – moderní analytický nástroj


Průběh akce:

Dne 23.11.2010 na Přírodovědecké fakultě v Olomouci proběhl v návaznosti na přednáškový blok seminář v rámci vzdělávací akce:

Hmotnostní spektrometr – moderní analytický nástroj.

V prvním příspěvku profesor RNDr. Karel Lemr, Ph.D., zhodnotil vliv ionizační techniky na vzhled výsledného hmotnostního spektra vzorku. Ve svém výkladu se zaměřil jak na tradiční ionizační techniky (ionizace elektronem a chemická ionizace), tak na moderní elektrosprejovou ionizaci, chemickou ionizaci za atmosférického tlaku a fotoionizaci za atmosférického tlaku. V návaznosti na informace o kompatibilitě jednotlivých ionizačních technik jednak s předřazenou separační metodou a jednak s typem analytu byl diskutován vliv různých parametrů (rozpouštědlo, aditiva v mobilní fázi, průtok, teplota v iontovém zdroji, polarita analytu aj.) na tvorbu (pseudo)molekulárních iontů odvozených od neutrálních molekul analytu.

Další část semináře, vedená docentem Ing. Josefem Čáslavským, CSc, byla věnována fragmentaci malých organických molekul po jejich ionizaci elektronem. Byl podán výklad různých mechanismů fragmentace molekulárních iontů a byla vysvětlena nejužívanější fragmentační pravidla a vodítka používaná při interpretaci spekter (využití přesné hmotnosti, vyhodnocení intenzity molekulárního iontu, dusíkové pravidlo, izotopické píky). Následně byl uveden obecný doporučovaný postup interpretace hmotnostních spekter z ionizace elektronem a tento byl poté ve spolupráci s auditoriem aplikován na několik vzorových spekter.

Ve svém dalším příspěvku se doc. Čáslavský věnoval metodám kvantitativní analýzy pomocí spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Byly objasněny principy a vzájemné rozdíly metody vnitřní normalizace, vnějšího standardu (absolutní kalibrace), vnitřního standardu, standardního přídavku a metody izotopového zřeďování. Výklad byl doprovázen řešením názorných příkladů ve spolupráci s posluchači semináře. Dále byly vysvětleny různé režimy skenování při kvantifikaci a byl podán výčet typů a vlastností používaných vnitřních standardů.

Seminář byl uzavřen profesorem RNDr. Karlem Lemrem, který diskutoval význam dat získaných z chromatografické separace analytů před jejich následnou analýzou hmotnostní spektrometrií u LC/MS technik. Byla zdůrazněna nutnost shody retenčních dat s údaji získanými hmotnostně spektrometrickou analýzou pro nepochybnou identifikaci neznámé látky a význam retenčních dat v případech izomerů poskytujících totožná hmotnostní spektra.

Seminář navštívilo celkem 26 posluchačů, mezi nimiž byli jak odborní pracovníci ze státní i firemní sféry (Státní veterinární ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Teva Czech Industries s.r.o., VUOS a.s.), tak pedagogové a studenti chemických oborů (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Palackého v Olomouci).

Fotogalerie

Ohlasy na akci

Účastníci (statistika)

2009-2010 | created by Martin MIKLOŠ